κʮÿڽǵĶ

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2022/01/22 01:47:06
希腊语Το κακό

希腊语Τοκακό希腊语Τοκακό希腊语Τοκακό邪恶

当κ为何值时,代数式κ+1/3的值比3κ-1/2的值大1

当κ为何值时,代数式κ+1/3的值比3κ-1/2的值大1当κ为何值时,代数式κ+1/3的值比3κ-1/2的值大1当κ为何值时,代数式κ+1/3的值比3κ-1/2的值大1解析(k+1)/3-(3k-1)

希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός怎么读?

希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός

希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός怎么读?

希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός怎么读?希腊语Κανονικός

希腊语Σκιά怎么读

希腊语Σκιά怎么读希腊语Σκιά怎么读希腊语Σκιά怎么读Σκιά(作名词时为阴性名词单数或双数)→阴影/鬼魂用不含重音标注的英语音标模拟发音为/sgia/思

关于xy的方程3κx+2y=6κ-3

关于xy的方程3κx+2y=6κ-3关于xy的方程3κx+2y=6κ-3关于xy的方程3κx+2y=6κ-3求什么?x吗?x=6k-3-2y/3k=2-1/k-2y/3ky=6k-3kx-3/2这是一

纸飞机(空中之王)Sκyκing怎么折

纸飞机(空中之王)Sκyκing怎么折纸飞机(空中之王)Sκyκing怎么折纸飞机(空中之王)Sκyκing怎么折skyking纸飞机  在2009年4月11日,日本折纸飞机协会主席TakuoToda

三角函数中,sin(ωx+φ)经过周期变幻是sin(κω+φ)还是sin(κωx+κφ)sin(ωx+φ)横向缩短、伸长κ后,函数变为sin(κω+φ)还是sin(κωx+κφ),即只给x变换还是给所有自变量变换?

三角函数中,sin(ωx+φ)经过周期变幻是sin(κω+φ)还是sin(κωx+κφ)sin(ωx+φ)横向缩短、伸长κ后,函数变为sin(κω+φ)还是sin(κωx+κφ),即只给x变换还是给所

φυσικ这个怎么读? 希腊文

φυσικ这个怎么读?希腊文φυσικ这个怎么读?希腊文φυσικ这个怎么读?希腊文希腊文φυσικ(发音fisik)愿意是指自然,古时欧洲人称呼物理学为自然哲学,英文:physics.

希腊语φúλακαс是什么意思RT

希腊语φúλακαс是什么意思RT希腊语φúλακαс是什么意思RT希腊语φúλακαс是什么意思RTφύλακας名词(复数:φύλακες)保护、关照、看守

英语翻译┞.辈孖估攵亇魡尒♀亽!囨轮甾哪哩估攵亻十嚒橷σκ----

英语翻译┞.辈孖估攵亇魡尒♀亽!囨轮甾哪哩估攵亻十嚒橷σκ----英语翻译┞.辈孖估攵亇魡尒♀亽!囨轮甾哪哩估攵亻十嚒橷σκ----英语翻译┞.辈孖估攵亇魡尒♀亽!囨轮甾哪哩估攵亻十嚒橷σκ----1

κ、仲唔吃 广东话是什么意思阿仲唔吃'广东话是什么意思丶求

κ、仲唔吃"广东话是什么意思阿仲唔吃''广东话是什么意思丶求κ、仲唔吃"广东话是什么意思阿仲唔吃''广东话是什么意思丶求κ、仲唔吃"广东话是什么意思阿仲唔吃''广东话是什么意思丶求意思是还不吃?

集合A{X|Κπ+π/4

集合A{X|Κπ+π/4集合A{X|Κπ+π/4集合A{X|Κπ+π/4根据题意,得当k=-1时,A≈{x|-2.4≤x≤-1.5},A={x|-3π/4≤x≤-π/2}当k=0时,A≈{x|0.78

兔抗人nf-κp65多克隆抗体试剂盒多少钱

兔抗人nf-κp65多克隆抗体试剂盒多少钱兔抗人nf-κp65多克隆抗体试剂盒多少钱兔抗人nf-κp65多克隆抗体试剂盒多少钱楼主你好兔抗人nf-κp65多克隆抗体试剂价格是1元每盒不知道是不是真的希

10000Ω=(多少)ΚΩ 我有点弄不清楚,

10000Ω=(多少)ΚΩ我有点弄不清楚,10000Ω=(多少)ΚΩ我有点弄不清楚,10000Ω=(多少)ΚΩ我有点弄不清楚,是10ΚΩ.

*懂希腊文的进来帮帮忙*~σηι εθκψ ψθ λοηι ωκ

*懂希腊文的进来帮帮忙*~σηιεθκψψθλοηιωκ*懂希腊文的进来帮帮忙*~σηιεθκψψθλοηιωκ*懂希腊文的进来帮帮忙*~σηιεθκψψθλοηιωκ偶看不像希腊文(不是说字母),因

英语翻译下面是原文(卟知道是卟是希腊语)Μια μρα πγα στο Αιγαο και την καρκλα

英语翻译下面是原文(卟知道是卟是希腊语)ΜιαμραπγαστοΑιγαοκαιτηνκαρκλα英语翻译下面是原文(卟知道是卟是希腊语)ΜιαμραπγαστοΑιγαοκαιτηνκαρκλα英语

κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪蛋白基因发生作用的生物学机制

κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪蛋白基因发生作用的生物学机制κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪蛋白基因发生作用的生物学机制κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪

κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪蛋白基因发生作用的生物学机制

κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪蛋白基因发生作用的生物学机制κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪蛋白基因发生作用的生物学机制κ-酪蛋白基因对牛乳中蛋白质合成有何作用即κ-酪

βι χη σοθ μκι βι τθ χη τθ οηκψ 如题

βιχησοθμκιβιτθχητθοηκψ如题βιχησοθμκιβιτθχητθοηκψ如题βιχησοθμκιβιτθχητθοηκψ如题这只是由希腊字母组成的一串东西许多都只有辅音.其中没有一